بایگانی دسته بندی ها : بیشترین فرم های دانلود شده

لیست مدارک و کاربرگ های متقاضیان تدریس در دانشگاه

کلیه متقاضیان تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهرداری ورامین می بایست فایل کاربرگ های ذیل را دریافت و پس از تکمیل اطلاعات، بهمراه مدارک مورد نیاز به واحد امورمدرسان دانشگاه مراجعه نمایند.   کاربرگ شماره 1 کاربرگ شماره 2   مدارک مورد نیاز:   بیشتر بخوانید »